[Open Chính Thức]  Open Chính Thức Administrator 2018-01-25    
[Quy Chế Khi Phát Hiện Lỗi Game]  Quy Chế Và Quy Định Lần 1 Cảnh Báo! 2018-01-21