Cửa Hàng

TRANG CHỦCỬA HÀNG > Vũ Khí

Vũ Khí

 • Bạch Long Trượng [+7] [7D]
 • Đoạt Hồn Thương [+7] [7D]
 • Bảo Điêu Cung (nhẹ) [+7] [7D]
 • Bảo Điêu Cung (nặng) [+7] [7D]
 • Cường Thiết Cung [+7] [7D]
 • Bạch Long Kiếm (nhẹ) [+7] [7D]
 • Cuồng Long Đao [+7] [7D]
 • Bạch Long Kiếm [+7] [7D]
 • Long Giác Thủ (nhẹ) [+7] [7D]
 • Long Giác Thủ (nặng) [+7] [7D]
 • Long Giác Thủ [+7] [7D]
 • Xích Quang Lôi Trượng [GTP]